دیوانگی خوب

خودت را پرتاب کن!

اینقدر حرف نزن،اقدام کن لعنتی!

لذتی که نمی بریم

چرا نمی تونم نه بگم؟

در یک فرصت مناسب تر انجامش میدم

روزمره های جذاب

چرا باید بیشتر بنویسیم؟

تب داغ اساتید دوزاری

خطایی که یقه ی ما را می گیرد