یکی دوبار نشدن به معنی شکست خوردن نیست

دلیل بیشتر رنج هایم!

روی خودمان متمرکز شویم

باید خودمان درست شویم

هر خاصی خوب نیست!

توی فکر ازدواج بودم تا اینکه…

هرکاری بکنیم پشیمانی داخلش هست!

روز را چطور شروع کنیم؟

احساس گناه؛ راهی برای فرار از مسئولیت

کمی شلخته نویسی!