واقعیت را چجوری می فهمیم؟

بعد از چند روز غیبت

فرایند ۵ مرحله ای برای پیدا کردن ایده

هرکی اینجا موفق شد دمش گرم!

ایده هایی که از غیب می‌رسند

یک جریمه نسبتا سنگین!

می توانیم نا امید شویم ولی…

امروز به نظرم کمی بزرگتر شدم