به مناسبت تولد یک سالگی وبلاگم

کوپنی که باطل شد!

۴ روز غیر فعال بودم!

بعد از یک روز غیبت

امروز هم مانند دیروز

چه میکنه این دیوانگی !

دیوانگی خفته ام را دوباره فعال کردم!

بی حوصله بودم

کمی بهتر از دیروز اما هنوز تنبلی دارم

تمرکز ندارم، تمرکز ندارم، تمرکز ندارم!