نتیجه آزمایشی که از دوهفته قبل انجام دادم

دو هقته قبل بود که تصمیم گرفتم یک آزمایش جالب روی خودم انجام بدهم و توی این نوشته نتایجی که تا الآن از این آزمایش گرفتم را با شما به اشتراک گذاشتم

چرا نباید کارها را به تعویق بیاندازیم؟

زمانی که ما در انجام کاری تنبلی می کنیم آن کار در تصوراتمان سخت تر از قبل دیده می شود و احتمال انجام شدنش کمتر می شود