بی حوصله بودم

امروز از نظر روحی خسته بودم و حوصله هیچ کسی را نداشتم و بیشتر روز را عین برج زهرمار نشسته بودم و حرفی نمی زدم

کمی بهتر از دیروز اما هنوز تنبلی دارم

چند وقتی است که سعی دارم یک مسئله مهم را وارد نظام ارزشی ام کنم؛

چاره ای نیست؛ یک چالش جدید!

چند روزی هست که از تنبلی هایم به شدت عاصی شده ام به طوری که انگار هیچ کدام از کارهایم پیش نمی رود

اصلاح کردن یک طرح بد راحت تر از خلق کردن یک طرح خوب است!

توی این چند روز بسیار از این ایده کار گرفتم و از نویسنده آن ممنونم