در پی زندگی آرام هستیم

به نظرم ما نباید رشدمان را وابسته به محیط کنیم البته می دانم این کاری بسیار سخت است

فرایند ۵ مرحله ای برای پیدا کردن ایده

البته این فرایند برای تبلیغاتچی ها معرفی شده اما برای هر کاری می‌تواند مفید باشد