می خواهم دوباره بلند شوم

کمی بهتر از دیروز اما هنوز تنبلی دارم

پرکار اما کمی غمگین

در پی زندگی آرام هستیم

بعد از چند روز غیبت

یک جریمه نسبتا سنگین!

چند خط درمورد «اراده»