برند دوست داشتنی

حاضریم رفتار خودمان را تحمل کنیم؟

ست گادین دوست داشتنی!

هر سری یک عقلی داره!

حاضری همیشه انجامش بدی؟

کَنه هستید یا نه؟

لذت و عدم لذت

سال آخر عمرمان را چگونه بگذرانیم!

زندگی مثل بازی والیبال است، نه فوتبال!