نوشتن؛ نقطه عطف زندگی من!

نابرده رنج گنج حاصل می‌شود؟!

دنبال زیر بغل مار هستم!

قهوه تلخی که امروز خوردم!

اسم های زیبا روی نقص ها

رفتارهای کوچک، اثرهای بزرگ

مورد جالب شک و یقین

به مناسبت روز وبلاگستان فارسی

حس نگرانی از آینده