چه کسی راست می گوید؟

آیا ما منطقی هستیم؟

کتاب و آموزش یا پیتزا؟