از تلگرام تا عشق؛ چرندیات ذهن خسته

در پی زندگی آرام هستیم

مهمترین بخش حل مسئله

واقعیت را چجوری می فهمیم؟

بعد از چند روز غیبت

ایده هایی که از غیب می‌رسند

یک جریمه نسبتا سنگین!

امروز به نظرم کمی بزرگتر شدم

یک چالش جدید و یک جریمه بزرگ!