امروز به نظرم کمی بزرگتر شدم

یک چالش جدید و یک جریمه بزرگ!

انگیزه ای که هدر می دهیم!

چند خطی در مورد آزادی

یک راه دیگر برای فرار از تنبلی

یکی دوبار نشدن به معنی شکست خوردن نیست

دلیل بیشتر رنج هایم!

باید خودمان درست شویم

هر خاصی خوب نیست!

توی فکر ازدواج بودم تا اینکه…