در پی زندگی آرام هستیم

واقعیت را چجوری می فهمیم؟

بعد از چند روز غیبت

هرکی اینجا موفق شد دمش گرم!

از ناله زدن چیزی حاصل نمی‌شود!

چند خطی در مورد آزادی

باید خودمان درست شویم

هر خاصی خوب نیست!

احساس گناه؛ راهی برای فرار از مسئولیت