تولد-هزار دلیل برای زندگی کردن (۳)

حرف زدن-هزار دلیل برای زندگی کردن (۲)

جمعه دوست داشتنی-گزارش روز (قسمت آخر)

استراحت، استراحت، کار-گزارش روز(۶)

کار،پیاده روی،خانه زیبا-گزارش روز(۵)

ورزش و محتوا نویسی-گزارش روز(۳)