از تلگرام تا عشق؛ چرندیات ذهن خسته

واقعیت را چجوری می فهمیم؟

هرکی اینجا موفق شد دمش گرم!

ایده هایی که از غیب می‌رسند

چند خطی در مورد آزادی

یکی دوبار نشدن به معنی شکست خوردن نیست

توی فکر ازدواج بودم تا اینکه…

کمی شلخته نویسی!

زندگی خط صاف نیست

امروز دایی شدم!