با تعمیم دادن ناامیدی چه کنیم؟

شروع کردن را به تعویق می اندازید؟

این روش را برای زود بیدار شدن امتحان کنید

یک تکه مجانی!

راحتی کار همیشه خوب نیست!

یک فریلنسر تازه کار