نوشته‌ها

می خواهم دوباره بلند شوم

پرکار اما کمی غمگین

بعد از چند روز غیبت

چند خط درمورد «اراده»