نوشته‌ها

داغون باش!

خودت را پرتاب کن!

اینقدر حرف نزن،اقدام کن لعنتی!