بایگانی برچسب: انجام دادن

شروع کردن کافی نیست!

اگر بخواهم فرمولی برای انجام شدن کارها بگویم این است:

انجام دادن = شروع کردن + تمام کردن