آرشیو برچسب های: انگیزه

این روش را برای زود بیدار شدن امتحان کنید

یکی از اهمال کار ترین و همچنین خوش خواب ترین آدم های زندگی ام خودم هستم

یعنی توی این مورد رودست ندارم!