نوشته‌ها

همیشه دوست داشتم حرف بزنم!

هر سری یک عقلی داره!

شروع کردن را به تعویق می اندازید؟

موفقیت به سبک رضا مارمولک!

می خواهم دوباره چرخ را اختراع کنم!

در یک فرصت مناسب تر انجامش میدم