آرشیو برچسب های: اینترنت

بعد از چند روز غیبت

بودند افرادی که میگفتند قطع شدن اینترنت جهانی باعث شده تا به بقیه کارهایشان بهتر بپردازند

هرکی اینجا موفق شد دمش گرم!

شاید این نوشته ام از جنس ناله زدن باشد اما حرف های جالبی دارم