بایگانی برچسب: تمام کردن

شروع کردن کافی نیست!

اگر بخواهم فرمولی برای انجام شدن کارها بگویم این است:

انجام دادن = شروع کردن + تمام کردن