نوشته‌ها

تمرکز ندارم، تمرکز ندارم، تمرکز ندارم!

بر روی هر چیزی که تمرکز کنیم…

هر سری یک عقلی داره!

راحتی کار همیشه خوب نیست!