نوشته‌ها

دوستی می گفت…

زندگی شبیه چیه؟

یافتم… یافتم!

هنوز خامم!

سال آخر عمرمان را چگونه بگذرانیم!

زندگی مثل بازی والیبال است، نه فوتبال!

چطور بیشتر از عُمرمان زندگی کنیم؟