بایگانی برچسب: شغل

دوراهی های اعصاب خورد کن

بین این دوتا مورد گیر می کنیم و نمی دانیم کدام را انتخاب کنیمهر کدام را که انتخاب کنیم انگار چیزی را از دست می دهیم