نوشته‌ها

روی دور تنبلی افتادم!

با تعمیم دادن ناامیدی چه کنیم؟

چرا رشد نمی کنیم؟

سفری که قصد دارم انجامش بدم!