نوشته‌ها

مشکل بزرگ من!

به شرایط “X” نه بگوییم؟

چطور «نه» بگویم که نه سیخ بسوزد و نه کباب

چرا نمی تونم نه بگم؟