بایگانی برچسب: نه گفتن

بی حوصله بودم

امروز از نظر روحی خسته بودم و حوصله هیچ کسی را نداشتم و بیشتر روز را عین برج زهرمار نشسته بودم و حرفی نمی زدم

به شرایط “X” نه بگوییم؟

یکی از دوستانم از من می‌خواهد کاری برایش انجام بدهم که این کار ممکن است برای من و حتی برای خودش گران تمام بشود 

چطور «نه» بگویم که نه سیخ بسوزد و نه کباب

به نظر من مقدس‌ترین عبارت منفی «نه» هست و هم‌چنین [برای من] سخت‌ترین کار است