نوشته‌ها

اهدافی که هَرَس می کنیم!

افسردگی بعد از رسیدن به هدف!

دنیا اونقدرها هم منظم نیست!

بهترین هدف مسیر است!

اهدافی برای نرسیدن!

ما در حال انتخاب هستیم…

سرعت گیر های انتخابی ما

اهداف آلوده ای که انتخاب می کنیم