آرشیو برچسب های: واقعیت

واقعیت را چجوری می فهمیم؟

هر کدام از ما برداشتی نسبی نسبت به واقعیت داریم

یک راه برای رهایی از «استیصال»

چند روزی هست که کلمه استیصال توی ذهنم ویراژ می دهد 

توی وازه یاب جست و جو کردم که معنی آن را «درماندگی» معرفی کرد