بایگانی برچسب: پیگیری

پیگیر باش تا کامروا باشی!

توی این نوشته می خواهم از خوبی های پیگیر بودن صحبت کنم و یک تجربه شخصی که همین روزها برایم اتفاق افتاد را بگویم