نوشته‌ها

توی ذوقم خورد

شروع کردن کافی نیست!

مصائب شروعِ شغل مورد علاقه

کاری که دوستش دارم

چرا کارها رو انجام نمیدم؟

هرکسی کارخودش!